Příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči

Formulář žádost o příspěvek na péči vyplňujeme následovně:

Část A - Žadatel:

Na rozdíl od předchůdce příspěvku na péči, tzv. příspěvku na péči o osobu blízkou, kde byla dávka poskytována pečující osobě, je žadatelem o příspěvek na péči vždy osoba, která pomoc potřebuje. Může se jednat například o seniora, o osobu se zdravotním postižením apod. Vyplníme tedy základní údaje o žadateli a vhodné je uvést také jeho telefonický kontakt v případě, že je dotyčný schopen adekvátní komunikace s pracovníky úřadu práce.


Část B – Zástupce žadatele:

V této části uvádíme údaje o osobě, která bude případně žadatele v řízení zastupovat. Aby však mohl úřad práce uvedenou osobu jako zástupce akceptovat, musí mít k dispozici příslušný doklad (plnou moc, usnesení o ustanovení opatrovníka apod.) Úřady práce nevyžadují, aby plná moc pro účely vyřizování příspěvku na péči byla notářsky ověřená. Nutné jsou však podpisy jak zmocněnce, tak zmocnitele. Generální plná moc by však notářsky ověřená být měla a některé pobočky úřadu práce vyžadují k nahlédnutí a ověření kopie její originál. Zmocněnec pro řízení povinný není, ale vzhledem k samotné povaze příspěvku bývá často nutný nebo alespoň vhodný.Uvedení zástupce dle výše popsaného znamená, že se pracovníci úřadu práce budou vždy obracet na zastupující osobu a jí budou také zasílat „do vlastních rukou“ dopisy týkající se řízení o příspěvku na péči. Zástupce má rovněž právo nahlížet do spisu, činit z něj výpisy či požadovat pořízení kopií. To se hodí zejména v případě nepříznivého lékařského posudku či rozhodnutí pro účely podání případného odvolání. V případě zástupce nezapomeneme uvést telefonický kontakt přímo na něj.

Uvádět telefon je vhodné zejména proto, že mnoho nedostatků a komplikací lze vyjasnit touto cestou. V případě neuvedení telefonického či e-mailového spojení nemá správní orgán jinou možnost, než žádat o odstranění případných vad oficiální písemnou výzvou, která již obsahuje lhůtu k jejich odstranění. Při jejím nedodržení následuje sankce, většinou ve formě zastavení řízení o přiznání příspěvku nebo jeho odejmutí, což není žádoucí.

Část C – Právnická osoba zastupující žadatele:

V této části se uvádí právnická osoba, která v řízení žadatele zastupuje. Nejčastěji se jedná o soudem ustanoveného opatrovníka. V tomto případě se dokládá usnesení o ustanovení opatrovníka.


Část D – Informace pro poskytování příspěvku na péči v rámci EU:

Zde postupujeme dle pokynů a zaškrtneme, zda žadatel, případně jeho rodič, je-li žadatel mladší 18 let, je nebo není zdravotně pojištěný v jiném členském státě EU, případně zda v něm pobírá důchod, dávky v nezaměstnanosti či v něm je výdělečně činný. V drtivé většině případů platí varianta záporná.


Část E – Ošetřující lékaři žadatele:

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení se lékařská posudková služba obrací na ošetřujícího praktického lékaře s žádostí o vydání podkladů pro posouzení nároku na příspěvek, uvádíme v této části především praktického lékaře. V případě, že v rámci zdravotního stavu žadatele dominuje určitá oblast, můžeme uvést i příslušného specialistu. Stále však platí, že veškerou zdravotní dokumentaci od specialistů by měl mít k dispozici praktický lékař, který je posudkovou službou kontaktován přednostně.


Část F – Způsob výplaty dávky:

Zde vyplňujeme způsob výplaty případného příspěvku na číslo účtu nebo poštovní poukázkou. Způsob výplaty je možné v budoucnu kdykoli změnit. Žadatel tak může učinit písemně či osobně do protokolu na příslušném úřadě. Příjemcem příspěvku je vždy žadatel, nicméně úřad práce nezkoumá, kdo je majitelem účtu, na který si žadatel přeje příspěvek posílat. Na dokumentu uvádějícím způsob výplaty je však vždy nutný vlastnoruční podpis žadatele.


Část G – Prohlášení:

Poslední část obsahuje prohlášení o tom, že žadatel na formuláři uvedl pravdivé informace. Podpisem žádosti rovněž dává souhlas k tomu, aby příslušné právnické a fyzické osoby předaly okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž rámci funguje lékařská posudková služba, informace o zdravotním stavu nutné k posouzení nároku na příspěvek.

Dále bere žadatel na vědomí oznamovací povinnost spočívající v písemném nahlášení příslušnému úřadu změny rozhodné pro trvání nároku na příspěvek na péči, jeho výši či výplatu, stejně tak jako změny poskytovatele pomoci, do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala. Žádost dále obsahuje poučení o povinnosti na vyžádání správního orgánu doložit až 1 rok zpětně, že byl příspěvek na péči poskytnut na zajištění pomoci. Tato skutečnost může být předmětem kontroly využívání příspěvku.

Žádost podepisuje žadatel, případně jeho zástupce. V případě, že žadatel nemá zástupce a není již schopen podpisu, je nutné spolu s žádostí doložit potvrzení této skutečnosti ošetřujícím lékařem. V takovém případě v samostatném řízení úřad práce ustanoví opatrovníka pro správní řízení. Z ryze praktických důvodů je proto jednodušší, pokud se žadatel zvládne podepsat, byť již s obtížemi.

Pozor musíme dát i na situaci, kdy žádost podepíše osoba uvedená v části B jako zástupce, aniž by doložila dokument, na jejímž základě se jako zástupce uvedla, typicky např. plnou moc. V takovém případě bude úřad práce požadovat příslušný dokument nebo doplnění podpisu žadatele. V případě nedoplnění zmíněných formalit budou tyto považovány za podstatné vady bránící v pokračování řízení a řízení o příspěvku bude zastaveno.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.