Příspěvek na péči

Průběh řízení návrhu na změnu výše příspěvku na péči

Tiskopis návrh na změnu výše podáváme v případě, že již přiznaný příspěvek na péči svou výší neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu jeho příjemce. V praxi to znamená především znatelné zhoršení schopnosti samostatného života dané osoby od doby přiznání příspěvku.

Pro podání uvedeného tiskopisu bychom měli mít oprávněný důvod, neboť v rámci tohoto řízení může správní orgán příspěvek nejenom zvýšit nebo návrh na změnu výše zamítnout, nýbrž také příspěvek snížit či dokonce odejmout, pokud tomu bude odpovídat aktuální posouzení zdravotního stavu. V případě, že je však zhoršení zdravotního stavu příjemce příspěvku skutečně zjevné, dochází ke snížení či odejmutí jen zřídka.

Formulář návrh na změnu výše je teoreticky možné podat nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku. To znamená po uplynutí 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, bylo-li vydáno úřadem práce. V případě rozhodnutí o odvolání, vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabývá rozhodnutí o přiznání příspěvku právní moci dnem jeho doručení.Samotný průběh řízení je v podstatě totožný s řízením ve věci žádosti o příspěvek na péči. Čeká nás tedy absolvování sociálního šetření v místě pobytu žadatele, přerušení řízení z důvodu posuzování zdravotního stavu, možnost seznámit se s posudkem před vydáním rozhodnutí a nakonec samotné rozhodnutí. Jak již bylo uvedeno, na základě návrhu na změnu výše lze příspěvek zvýšit, ponechat ve stejné výši, snížit či odejmout.

I zde máme samozřejmě možnost se proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů od jeho doručení.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.