Příspěvek na péči

Doplňování podkladů správního řízení

V jakémkoli správním řízení má jeho účastník právo činit návrhy a doplňovat nové skutečnosti. V rámci řízení o přiznání příspěvku na péči najde toto právo uplatnění zejména v možnosti doplnit aktuální lékařské zprávy či jiné dokumenty dokládající omezení schopnosti žadatele vést samostatný život. Tyto dokumenty můžeme přiložit jako přílohu k samotné žádosti o příspěvek nebo dodat kdykoli v průběhu řízení.

Jak postupovat v případě neobjektivního posudku

Obzvláště užitečné může být právo doplňovat nové skutečnosti ve chvíli, kdy je žadatel nebo jeho zástupce informován o tom, že se může seznámit s posudkem před vydáním rozhodnutí a této možnosti využije. Posudek totiž mimo jiné obsahuje seznam lékařských zpráv, ze kterých posudkový lékař vycházel, seznam zjištěných diagnóz, posudkové zhodnocení a výčet základních životních potřeb, které dle daného posudku osoba není schopna samostatně zvládat.Díky seznamu všech základních životních potřeb můžeme zjistit, které z nich žadatel dle posudku naopak zvládá a porovnat toto zjištění s reálným stavem. V případě, že posouzení zdravotního stavu neodpovídá skutečnosti, můžeme ve výčtu lékařských zpráv v posudku zkontrolovat, zda v něm některé významné odborné nálezy nechybí. Pokud tomu tak je, můžeme do protokolu na místě uvést, že s výsledkem posouzení nesouhlasíme a doložíme další podstatné lékařské nálezy pro doplnění posudku.

Spolu s pracovnicí úřadu práce se domluvíme na datu, do kdy jsme schopni tyto nálezy dodat. Toto datum rovněž uvedeme do protokolu. Zároveň do něj necháme zaznamenat i naši žádost o doplnění lékařského posudku o nově dodané skutečnosti.

Máme-li navíc důvod se domnívat, že konkrétní posudkový lékař posoudil zdravotní stav neobjektivně či zjevně v rozporu se skutečností, můžeme rovněž z uvedeného důvodu zkusit požádat o posouzení jiným posudkovým lékařem. Ačkoli by se něco takového stávat nemělo, praxe ukazuje, že lékařské posudky jednotlivých posudkových lékařů se mohou v některých případech výrazně lišit.

Po realizaci výše uvedeného úřad práce musí usnesením opět přerušit řízení z důvodu posuzování zdravotního stavu a poslat žádost o doplnění posudku spolu s novými odbornými nálezy na lékařskou posudkovou službu. Po obdržení doplněného posudku úřad práce opět informuje žadatele či jeho zástupce o možnosti se s tímto posudkem seznámit.

Uvedený postup je poslední možností, jak zvrátit vydání rozhodnutí, které dle našeho názoru neodpovídá skutečnému stavu žadatele. Zapomenout opět nesmíme na fakt, že možnost nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, kopie či provádět výše popsané úkony může pouze žadatel nebo jeho zástupce (zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce atd.).

V případě, že i po doplnění podkladů pro posouzení zdravotního stavu lékařská posudková služba nezmění své stanovisko, a úřad práce na jeho základě vydá rozhodnutí, máme pochopitelně možnost podat proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů odvolání.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.