Příspěvek na péči

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně v přiznané výši na účet či poštovní poukázkou tak, jak je uvedeno v žádosti. Změnu způsobu výplaty lze učinit kdykoli v papírové podobě s vlastnoručním podpisem příjemce příspěvku nebo jeho zástupce. Příspěvek na péči za konkrétní měsíc se vyplácí v daném měsíci. Tedy např. za měsíc únor proběhne výplata v únoru, nikoli v březnu jako je tomu třeba u příspěvku na mobilitu. V rubrice obecné informace můžete nalézt konkrétní výši příspěvku na péči v jednotlivých stupních závislosti.

Vzhledem k osmidenní lhůtě oznamovacích povinností může úřad práce provést první výplatu příspěvku za daný měsíc nejdříve 9. dnem v měsíci. Zákon neukládá úřadu práce vyplacení dávky do konkrétního data. Výplata však musí proběhnout v měsíci, za který náleží.Přiznání příspěvku na péči

Příspěvek na péči se po přiznání vyplácí zpětně od měsíce podání žádosti. To znamená, že podáme-li žádost o příspěvek na péči v dubnu a řízení dospěje do fáze rozhodnutí o přiznání např. v červenci, dávka bude vyplacena zpětně od dubna, tj. za 4 měsíce. Poté již bude vyplácena každý měsíc pravidelně v aktuální výši.

Zvýšení příspěvku na péči

V průběhu řízení na základě návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku nebo na základě opětovného posouzení se dávka vyplácí v dosavadní výši nadále. Dojde-li v rámci uvedených řízení ke zvýšení příspěvku, vyplatí úřad práce na základě rozhodnutí o doplatku rozdíl mezi částkou již vyplacenou a částkou náležející po zvýšení, a to od měsíce, ve kterém tato řízení byla zahájena.

Podáme-li tedy návrh na změnu výše přiznaného příspěvku v měsíci říjnu a v prosinci bude vydáno rozhodnutí o zvýšení, doplatí úřad práce rozdíl mezi vyplacenými a přiznanými částkami od října do prosince a nadále již bude vyplácet příspěvek ve zvýšené částce.

Snížení či odejmutí příspěvku na péči

Pokud bylo správním orgánem rozhodnuto o snížení nebo odejmutí příspěvku, úřad práce tak učiní nikoli zpětně od měsíce zahájení řízení, nýbrž až od následujícího měsíce, ve kterém byl příspěvek naposledy vyplacen. Příjemce příspěvku tak žádné částky v tomto případě zpětně vracet nemusí.

Výplata příspěvku na péči a hospitalizace

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, byla-li hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Je tomu tak proto, že tato dávka je vyplácena na pokrytí sociálních služeb, nikoli služeb zdravotních, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pokud tedy byl příjemce příspěvku hospitalizován např. 10. ledna a pobyt ve zdravotnickém zařízení ukončil 31. března, náleží mu výplata za měsíc leden a březen, neboť v těchto měsících netrvala hospitalizace celý kalendářní měsíc (byť v případě března činil rozdíl jediný den). Za měsíc únor tedy dávka v tomto případě nenáleží.

Výplata po úmrtí

Vzhledem k charakteru příspěvku může dojít k situaci, kdy žadatel zamře ještě před tím, než byl příspěvek na péči přiznán. V takovém případě nárok na výplatu nepropadá, nýbrž přechází na osobu či instituci, která žadateli poskytovala sociální péči, a byla řádně nahlášena na formuláři oznámení o poskytovateli pomoci. Tento poskytovatel se tak stává účastníkem řízení a obdrží na jeho konci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, případně jeho zvýšení, snížení, nepřiznání či odejmutí, proti kterému má možnost se odvolat.

Bylo-li poskytovatelů v konkrétních měsících více, náleží jim výplata příspěvku v rovné výši, nedohodnou-li se na jiném rozdělení. Pokud se v průběhu řízení změnil poskytovatel pomoci, má pochopitelně každý z nich nárok na výplatu pouze za měsíce, za které péči poskytoval.

Na tomto místě se sluší poznamenat, že tato možnost se týká skutečně jen poskytovatelů pomoci, nikoli zástupců žadatele. Např. plná moc zaniká smrtí zmocnitele. Pokud o žadatele pečovaly jiné fyzické či právnické osoby, než které ho zastupovaly v řízení, přechod nároku na dávku se týká pouze poskytovatelů pomoci.

Popisovaný přechod nároku na dávku po úmrtí však platí pouze v případě, že bylo v rámci řízení před úmrtím žadatele provedeno sociální šetření.

Stane-li se, že zemře příjemce již přiznaného příspěvku na péči před tím, než je mu vyplacena dávka za konkrétní měsíc, přechází automaticky výplata nevyplacené dávky rovněž na uvedeného poskytovatele pomoci.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.