Příspěvek na péči

Pečující osoba

Kromě institucí poskytujících sociální služby může o žadatele či příjemce příspěvku pečovat i fyzická osoba. Často se jedná o rodinné příslušníky, kteří se starají o stárnoucí členy rodiny nebo rodiče pečující o děti s handicapem.

V případě, že pečující osobou není osoba blízká, jedná se o tzv. asistenta sociální péče. V praxi může jít například o známého či kamaráda. Za osobu blízkou se považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče. Asistent sociální péče musí s příjemcem příspěvku uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, jejíž součástí je mimo jiné určení rozsahu, místa a času poskytované pomoci a stanovení výše za její úhradu.Asistent sociální péče nesmí poskytovat péči jako předmět své podnikatelské činnosti. Měsíční částka do 12000,- Kč, přijatá asistentem sociální péče jako úhrada za poskytnutou pomoc, je osvobozena od daně z příjmu.

Vyjma výše uvedeného se příspěvek na péči do příjmů pečující osoby nezapočítává.

Práva poskytovatele pomoci

Hodlá-li pečující osoba uplatňovat svoje práva v rámci příspěvku na péči, musí být na úřadu práce uvedena a podepsána jako osoba pečující na formuláři oznámení o poskytovateli pomoci.

Příjemcem příspěvku na péči je vždy osoba, která již není schopna se o sebe ve stanoveném rozsahu sama postarat. Příspěvek je však určen na to, aby se tato osoba mohla finančně vypořádat s tím, kdo jí péči poskytuje. Příspěvek by měl být využit v plné výši na zajištění pomoci. Z toho důvodu by pečující osoba měla obdržet příspěvek na péči v plné výši, nebo alespoň jeho část v případě, že se v daném měsíci na péči podílí více poskytovatelů pomoci.

Pečující osoba může být rovněž výdělečně činná.

V případě péče o osobu s přiznaným IV. stupněm závislosti (úplná závislost) může výdělečná činnost poskytovatele celkem oprávněně vzbudit pozornost úřadu práce. Vzhledem k tomu, že se v případě IV. stupně závislosti většinou jedná o osoby již pouze ležící a často neorientované, lze s úspěchem pochybovat o tom, zda pečující osoba je schopna zajistit jejich péči zároveň např. s docházkou do zaměstnání. V případě, že se na péči o tuto osobu podílí více poskytovatelů pomoci, mělo by být vše v pořádku.

Při péči o osobu blízkou, které byl přiznán příspěvek na péči v II. stupni závislosti (středně těžká závislost), ve III. stupni závislosti (těžká závislost) a IV. stupni závislosti (úplná závislost) má nezaměstnaná pečující osoba nárok na to, aby za ni stát hradil zdravotní a sociální pojištění (nikoli nemocenské). Doba poskytování péče se tak započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění, pokud spolu příjemce i poskytovatel pomoci žijí ve společné domácnosti nebo se jedná o osobu blízkou. Stejná práva náleží rovněž osobě, která pečuje o dítě do 10 let věku v I. stupni závislosti (lehká závislost), typicky tedy rodičům těchto dětí.

Má-li pečující osoba v úmyslu využít uvedeného práva na platby sociálního a zdravotního pojištění ze strany státu, musí si nechat od krajské pobočky Úřadu práce, která vyplácí příspěvek na péči příslušné osobě, vystavit potvrzení o době poskytování péče. Součástí tohoto potvrzení je kromě doby trvání péče i přiznaný stupeň závislosti, výše vyplacených částek příspěvku za uvedené období a případná trvání hospitalizací příjemce příspěvku. Toto potvrzení je poté třeba dodat příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Pozor si je ovšem třeba dát na situaci, kdy pečující osoba nepracuje, není registrovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a příjemce příspěvku je hospitalizován po celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém zařízení. V takovém případě za tento měsíc příspěvek na péči jeho příjemci nenáleží a pečující osoba tak nemá nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Tuto situaci lze řešit registrací na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po dobu trvání hospitalizace.

Povinnosti poskytovatele pomoci

Vedle uvedených práv a nároků se pečující osoby týkají také určité povinnosti. Jedná se především o povinnost poskytovat péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě, neboť za to finanční odměnu od příjemce příspěvku v podstatě dostává. Tato skutečnost je i jedním z kritérií případné kontroly využívání příspěvku na péči, kterou úřad práce provádí.

Dále se jedná o oznamovací povinnost, ke které se pečující osoba podpisem zavazuje na formuláři oznámení o poskytovateli pomoci. Jde zejména o písemné nahlášení data hospitalizace příjemce příspěvku do 8 dnů a následné nahlášení jeho návratu. Patří sem rovněž ohlášení úmrtí příjemce příspěvku rovněž do 8 dnů.

V případě, že je pečující osoba registrována na úřadu práce rovněž jako uchazeč o zaměstnání, musí být k dispozici pro z toho vyplývající povinnosti stejně jako kterýkoli jiný uchazeč. Jedná se např. o pravidelné schůzky se zprostředkovatelkou, účast na předepsaných školeních apod.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí