Příspěvek na péči

Jak vyplnit oznámení o poskytovateli pomoci

Formulář oznámení o poskytovateli pomoci musí být podán spolu s žádostí o příspěvek na péči. Slouží ke sdělení, kdo žadateli poskytuje nebo bude poskytovat pomoc. Vzhledem k tomu, že dávka je poskytována žadateli na úhradu péče, musí být zřejmé, komu tyto peníze žadatel hradí. Nutnost poskytovatele pomoci navíc vyplývá ze samotné povahy příspěvku na péči.

Oznámení o poskytovateli pomoci bychom měli podat také kdykoli od podání žádosti v případě, že došlo ke změně poskytovatele. V případě nedodání nebo nedostatečného vyplnění tohoto tiskopisu bude úřad práce vyžadovat jeho podání či doplnění. Bez něj správní řízení o příspěvku nemůže pokračovat nebo může být po předchozím písemném upozornění výplata již přiznaného příspěvku zastavena.

Pozor si musíme dát i na skutečnost, že každé další podání tohoto tiskopisu ruší to předchozí. Je-li tedy naším cílem poskytovatele pouze doplnit k tomu stávajícímu, musíme uvést oba.

Formulář oznámení o poskytovateli pomoci vyplňujeme následujícím způsobem:

Část A - Žadatel o příspěvek na péči:

Žadatelem je vždy osoba, která pomoc potřebuje. Tuto část tedy vyplňujeme zcela stejně jako v žádosti o příspěvek na péči.Část B – Poskytovatelé sociálních služeb a jiné pomoci:

Tato část by měla být vyplněna, poskytuje-li žadateli sociální služby příslušná instituce, nikoli fyzická osoba. Poskytovatelem pomoci může být v tomto případě jakákoli instituce zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se například o domovy seniorů či terénní pečovatelskou službu. V této části se uvádí také speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby nebo dětský domov.

Ve výše uvedených případech požádáme pracovníky zmíněných institucí o vyplnění údajů této části. Zaměstnanci pracující v rámci sociálních služeb tento formulář většinou dobře znají a s jejich vyplněním proto nevznikají žádné komplikace. Důležité je vedle dalších údajů také datum zahájení poskytování služby, případně její ukončení a identifikační číslo konkrétní služby.


Část C – Pomoc poskytovaná osobou blízkou nebo asistentem sociální péče:

Na tomto místě je třeba vyplnit údaje o fyzické osobě, která žadateli pomáhá. Může se jednat i o rodinné příslušníky, typicky například děti pečující o své rodiče v seniorském věku. V příslušné kolonce uvedeme vztah pečující osoby k žadateli.

Pokud péči poskytuje fyzická osoba, která není osobou blízkou, jedná se dle zákona o sociálních službách o tzv. asistenta sociální péče. V takovém případě je nutné, aby tento asistent spolu s žadatelem uzavřel písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci a tu podal spolu s oznámením o poskytovateli pomoci. Pokud podáváme prvotní žádost, bude za datum zahájení pomoci úřad práce považovat datum podání žádosti a to i v případě, že fakticky péče již probíhá delší dobu.

Je třeba pamatovat na to, že všichni uvedení poskytovatelé musejí v příslušné kolonce připojit svůj podpis, kterým stvrzují, že o danou osobu pečují a že jsou si vědomi povinnosti písemně nahlásit úřadu, který o příspěvku rozhoduje, do 8 dnů případné přijetí či propuštění oprávněné osoby z hospitalizace či její úmrtí. Bez podpisu pečujících osob je podaný formulář neúplný a tudíž neplatný.


Část D – Prohlášení:

Poslední část obsahuje podobně jako u samotné žádosti prohlášení o pravdivosti údajů a srozumění s povinností do 8 dnů nahlásit příslušnému úřadu změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku, její výši či výplatu. Formulář v závěru podepisuje žadatel.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.