Příspěvek na péči

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Při podávání žádostí je třeba zvolit v první řadě formulář, který odpovídá našemu záměru. Pozor bychom si měli dát zejména u dětí na záměnu návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči s formulářem žádosti o zvýšení příspěvku. Jedná se o dvě odlišné situace.

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči může podat jakákoli osoba, které byl již příspěvek na péči přiznán a z důvodu například zhoršení zdravotního stavu je potřeba znovu posoudit, zda se žadatel již nenachází ve vyšším stupni závislosti. Toto podání provádíme prostřednictvím formuláře návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Žádost o zvýšení příspěvku se týká pouze nezaopatřeného dítěte do 18 let věku, kterému byl přiznán příspěvek na péči nebo naopak rodiče, kterému byl příspěvek přiznán z důvodu omezené soběstačnosti a zároveň při tom pečuje o nezaopatřené dítě. V takovém případě se jedná o žádost na navýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně. Rozhodujícím činitelem zde není zdravotní stav s ohledem na soběstačnost, nýbrž příjem žadatele a osob společně posuzovaných.Neznamená to však, že by žadatel pobírající příspěvek na péči a jeho zvýšení o 2 000 Kč nemohl podat návrh na změnu výše příspěvku na péči a naopak.

Vyplňování formuláře návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Vyplnění tohoto tiskopisu je relativně jednoduché, neboť jej vyplňujeme stejným způsobem, jakým jsme shodné části vyplňovali u prvotní žádosti o příspěvek na péči.

Pouze v části E – Požadovaná změna, máme možnost vyjádřit se k účelu či důvodu podání žádosti. Typicky se může jednat například o zvýšení příspěvku z důvodu zhoršení zdravotního stavu, případně můžeme uvést i konkrétnější důvody. Teoreticky touto žádostí můžeme také navrhovat snížení či odejmutí příspěvku v případě zlepšení stavu příjemce dávky. Tato varianta však v praxi uplatňována patrně příliš často nebude. Vyplnění části E pro úplnost podání povinné není.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.