Příspěvek na péči

Průběh řízení žádosti o příspěvek na péči

Sociální šetření

Co nás tedy čeká po řádném podání žádosti o příspěvek? Prvním úkonem, který správní orgán provede, je tzv. sociální šetření. Jedná se o povinnou součást řízení, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v přirozeném sociálním prostředí. Pracovnice úřadu práce telefonicky kontaktuje žadatele nebo jeho zástupce, aby se domluvila na termínu návštěvy.

Šetření se nemusíme nijak obávat. Jedná se o jednoduché otázky týkající se toho, co žadatel je či není schopen zvládat. Jde například o chůzi, komunikaci, přípravu stravy, oblékání, hygienu, úkony péče o domácnost apod. Sociální pracovnice si v průběhu šetření dělá poznámky, které poté slouží k vypracování záznamu ze sociálního šetření. Tyto poznámky je povinna na požádání předložit a žadatel, případně další přítomné osoby poté tyto podklady podepisují.Na sociálním šetření musí být přítomen žadatel. Mohou se ho zúčastnit i další osoby, typicky např. rodinní příslušníci, kteří o žadatele pečují. V případě, kdy žadatel již není schopen podávat adekvátní informace, je přítomnost dalších osob znalých jeho aktuálního stavu nutná. Šetření se provádí u žadatele doma, případně v domově pro seniory či v jiném sociálním pobytovém zařízení, ve kterém žadatel pobývá.

Zpracovaný záznam ze sociálního šetření je součástí spisu a slouží jako podklad pro posouzení zdravotního stavu vzhledem k nároku na příspěvek lékařskou posudkovou službou.

Posuzování zdravotního stavu

V dalším kroku žádá úřad práce okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž rámci působí místně příslušná lékařská posudková služba, o posouzení stupně závislosti žadatele. Spolu s touto žádostí posílá úřad práce posudkovým lékařům i záznam ze sociálního šetření.

Žadatel nebo jeho zástupce v této fázi obdrží od úřadu práce dopis s názvem Usnesení o přerušení řízení. Ani tohoto dopisu se nemusíme obávat. Nejedná se o žádné negativní stanovisko ve vztahu k podané žádosti. Účel dopisu je ryze administrativní. Jde o to, že vypracování lékařského posudku převyšuje běžnou délku správního řízení. Z toho důvodu musí ze zákona úřad práce toto řízení přerušit, než obdrží zmíněný posudek.

Lékařská posudková služba si poté vyžádá zdravotní dokumentaci především od praktického lékaře. Může se stát, že obdržené lékařské podklady nebudou dostatečně aktuální. V takovém případě posudková služba může písemně vyzvat žadatele, aby se dostavil k praktickému lékaři nebo aby dodal příslušné nálezy od odborných lékařů. Pokud však veškeré lékařské zprávy průběžně předáváme svému praktikovi, neměl by tento problém nastat a žadatel se nikam dopravovat nemusí.

Před vydáním rozhodnutí

Jakmile úřad práce obdrží požadovaný posudek stupně závislosti, zasílá žadateli nebo jeho zástupci dopis s názvem Vyrozumění účastníka správního řízení. V tomto dopise správní orgán informuje o pokračování v řízení a možnosti žadatele či jeho zástupce se seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí. Jinými slovy se jedná o skutečnost, že úřad práce obdržel posudek, na jehož základě bude vydávat rozhodnutí o příspěvku.

Žadatel či jeho zástupce zde mají možnost se s posudkem seznámit a případně se k němu vyjádřit nebo doložit doplňující dokumenty, např. nové lékařské zprávy. Jedná se pouze o právo, nikoli povinnost. Obvyklá lhůta na seznámení se s posudkem činí 8 dnů. Nedostaví-li se účastník řízení, může po uplynutí této lhůty úřad práce vydat rozhodnutí, které opět posílá žadateli či jeho zástupci.

Pozor bychom si měli dát i na situaci, kdy se s posudkem má v úmyslu seznámit např. rodinný příslušník žadatele, který je uveden na oznámení o poskytovateli pomoci jako pečující osoba, avšak nemá plnou moc k zastoupení. V takovém případě úřad práce nemůže této osobě umožnit nahlížet do spisu. Plná moc pro účely příspěvku na péči nemusí být notářsky ověřená a lze ji doložit kdykoli. V rubrice formuláře ke stažení naleznete vzor plné moci.

Vyrozumění o možnosti seznámit se s posudkem správní orgán neposílá pouze v případě, že se v rámci urychlení řízení tohoto práva účastník předem písemně vzdal nebo má-li se vydávat rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči v nejvyšším stupni závislosti s platností trvale. V takovém případě se má za to, že je žadateli vyhověno v plném rozsahu a nevznikne mu proto žádná újma, jestliže nebude s posudkem předem seznámen.

Rozhodnutí

Po seznámení se s posudkem nebo po uplynutí lhůty pro seznámení se s ním vydává úřad práce rozhodnutí. To obsahuje výrok o přiznání příspěvku na péči v konkrétní výši od určitého měsíce, případně výrok o jeho nepřiznání.

Odůvodnění rozhodnutí pak kromě jiného obsahuje shrnutí průběhu řízení, souhrn lékařských zpráv, ze kterých vycházel posudkový lékař při vypracování posudku, výčet základních životních potřeb, které žadatel není schopen samostatně zvládat a datum platnosti rozhodnutí. Toto datum koresponduje s datem platnosti lékařského posudku. Příspěvek může být přiznán trvale, ale nárok na něj může být také časově omezen. K tomu dochází zpravidla u dětí i žadatelů, kteří nejsou v seniorském věku.

V poučení pak je žadatel seznámen s tím, že proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí