Příspěvek na péči

Průběh řízení při konci platnosti posudku

Příspěvek na péči může být žadateli přiznán trvale nebo do určitého data. Platnost posudku příspěvku na péči můžeme najít na rozhodnutí o jeho přiznání, případně zvýšení apod.

O obnovení platnosti posudku není třeba žádat. Úřad práce sám hlídá jeho konec a zahajuje v přiměřené lhůtě před jeho vypršením tzv. řízení o opětovném posouzení nároku a výše přiznaného příspěvku na péči. Oznámení o zahájení tohoto řízení posílá příjemci příspěvku písemně.

Řízení o opětovném posouzení poté probíhá stejným způsobem jako prvotní řízení žádosti o příspěvek na péči. Příspěvek lze v rámci opětovného posouzení rozhodnutím zvýšit, ponechat v původní výši, snížit či odejmout.Důležitou informaci pro příjemce příspěvku představuje fakt, že nestihne-li úřad práce dokončit řízení o opětovném posouzení do konce platnosti posudku, je povinen příspěvek příjemci dále vyplácet ve stejné výši do té doby, než rozhodne v rámci řízení jinak. Ani v případě snížení či odejmutí příspěvku nemusí jeho příjemce vracet částky již vyplacené po skončení platnosti původního posudku.

V případě, že nedošlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu či handicapu, nemělo by ke snížení či odejmutí příspěvku dojít. Stane-li se tak, máme samozřejmě možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání do 15 dnů od jeho doručení.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.