Příspěvek na péči

Formuláře pro příspěvek na péči

Aktuální formuláře a dokumenty pro příspěvek na péči platné pro rok 2016 si můžete stáhnout klepnutím na příslušný odkaz. Tiskopisy označené hvězdičkou jsou pro daný účel povinné. Formuláře a dokumenty bez hvězdičky lze podat ve vlastním písemném vyhotovení.

Žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči * – slouží k podání žádosti o přiznání příspěvku na péči.

Oznámení o poskytovateli pomoci * – dokládá, kdo o žadatele pečuje. Nutné podat spolu s žádostí o příspěvek na péči nebo kdykoli při změně či doplnění poskytovatele pomoci.

Smlouva o poskytnutí pomoci * – podává se spolu s oznámením o poskytovateli pomoci v případě, kdy péči poskytuje tzv. asistent sociální péče.Návrh na změnu výše

Návrh na změnu výše příspěvku na péči * – podává se zejména v případě zhoršení stavu žadatele, kdy stávající výše přiznaného příspěvku již aktuálním potřebám neodpovídá.

Žádost o zvýšení příspěvku

Žádost o zvýšení příspěvku * – podává se u nezaopatřených osob do 18 let věku, kterým již byl přiznán příspěvek na péči nebo u rodiče, kterému byl přiznán příspěvek na péči, a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu * – nutné pro podání žádosti o zvýšení příspěvku. Po jeho přiznání se dokládá za každé kalendářní čtvrtletí. Podává se pro každou posuzovanou osobu zvlášť.

Prohlášení osob bez příjmů * – zjednodušená verze dokládání příjmů u osob, které žádné příjmy rozhodné pro nárok na zvýšení příspěvku nemají.

Odvolání

Vzor odvolání – slouží jako základní odrazový můstek pro tvorbu odvolání proti rozhodnutí ve věci příspěvku na péči. Obsahuje povinné náležitosti a jednoduché pokyny pro tvorbu vlastního textu.

Plná moc

Plná moc – slouží ke zmocnění v rámci příspěvku na péči. Zahrnuje především zasílání korespondence zmocněnci, jeho možnost nahlížet do spisu, dělat z něj výpisy, dokládat nové skutečnosti apod.

Hlášení změn

Změna výplaty dávky – slouží k nahlášení změny způsobu výplaty příspěvku na péči.

Změna adresy – oznamuje orgánu změnu trvalého bydliště, skutečného bydliště nebo doručovací adresy žadatele či příjemce příspěvku na péči.

Hlášení změn – obecný tiskopis pro hlášení změn.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí