Příspěvek na péči

Povinnosti žadatele, příjemce a pečující osoby

Oznamovací povinnost příjemce příspěvku

Žadatel či příjemce příspěvku na péči je dle zákona o sociálních službách povinen písemně nahlásit jakékoli změny rozhodné pro nárok na příspěvek nebo jeho výši do 8 dnů. Jedná se především o nástup do péče zdravotnického zařízení i o následné propuštění z hospitalizace.

Tato povinnost je stanovena proto, že při hospitalizaci trvající po celý kalendářní měsíc výplata příspěvku jeho příjemci nenáleží. V případě nenahlášení hospitalizace by tudíž mohlo dojít k neoprávněné výplatě a vznikl by přeplatek.Nastane-li tato situace, úřad práce zasílá příjemci příspěvku rozhodnutí o povinnosti vzniklý přeplatek uhradit spolu s potřebnými platebními údaji. Zákon stanovuje povinnost vrátit přeplatek příjemci příspěvku, učinit tak ovšem může samozřejmě kdokoli.

Na splnění oznamovací povinnosti bychom si měli dát pozor, neboť při neuhrazení vzniklého přeplatku ve stanovené lhůtě předává úřad práce tuto pohledávku právnímu oddělení k vymáhání soudní cestou. Obzvláště u dlouhodobé nenahlášené hospitalizace může dlužná částka dosáhnout nepříjemné výše.

Oznamovací povinnost nástupu k hospitalizaci má příjemce příspěvku. V případě, že toho není schopen, přechází tato povinnost na poskytovatele pomoci uvedeného na formuláři oznámení o poskytovateli pomoci. Obecně však platí, že tuto informaci může úřadu práce nahlásit kdokoli.

Oznámení hospitalizace je nutné učinit písemně či osobně do protokolu, tedy nikoli pouze telefonicky. Možné je oznámit tuto skutečnost i e-mailem. Do oznámení uvedeme jméno příjemce příspěvku a další identifikační údaj, např. datum narození, rodné číslo nebo adresu trvalého bydliště. Dále pochopitelně přesné datum hospitalizace (nebo jejího ukončení) a zdravotnické zařízení, kde příjemce příspěvku přebývá (nebo kam se po ukončení hospitalizace vrátil). Na konec oznámení patří podpis osoby, která ho učinila.

Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na dobu, po kterou řízení o přiznání příspěvku teprve probíhá a to již od data podání žádosti. Je tomu tak proto, že případný přiznaný příspěvek se vyplácí zpětně od měsíce, kdy o něj bylo zažádáno.

Oznamovací povinnost poskytovatele pomoci

Jak již bylo uvedeno výše, na pečující osobu se vztahuje povinnost písemně nahlásit hospitalizaci žadatele či příjemce příspěvku v případě, že toho dotyčná osoba již není schopna.

Poskytovatel pomoci má zároveň povinnost do 8 dnů písemně nahlásit úmrtí žadatele či příjemce příspěvku. Agenda příspěvku na péči bohužel není propojena s registrem obyvatel a informace o úmrtích se dostávají k příslušným pracovníkům úřadu práce se značným zpožděním. V případě, že je příspěvek vyplácen na účet, může i zde vzniknout přeplatek. Úřad práce v takovém případě zasílá dopis s vyčísleným přeplatkem a platebními údaji spolu se lhůtou k uhrazení poskytovateli pomoci. Uhradit přeplatek může opět kdokoli.

Na splnění povinnosti oznámit úřadu práce úmrtí příjemce příspěvku bychom si měli dát rovněž pozor. Pečující osoba sice není ze zákona povinná případný přeplatek uhradit, nicméně za nesplnění této oznamovací povinnosti jí může správní orgán vyměřit pokutu až do výše 20 000,- Kč.

I zde platí, že oznámit úmrtí příjemce příspěvku může kdokoli. Oznamovací povinnost však zákon stanovuje právě poskytovateli pomoci.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.