Příspěvek na péči

Obecné informace k příspěvku na péči

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat v rozsahu stanoveném zákonem. Prostředky z přiznaného příspěvku na péči jsou určeny na to, aby se dotyčná osoba mohla finančně vypořádat s jinými fyzickými osobami či institucemi, které jí poskytují pomoc. Pro děti lze o příspěvek na péči žádat od jednoho roku věku.

Legislativa řešící danou problematiku:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: zde můžeme nalézt většinu informací týkajících se příspěvku na péči.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: příloha č. 1 uvedené vyhlášky obsahuje kritéria posuzování příspěvku na péči.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: jako u kteréhokoli správního řízení řeší jeho pravidla a průběh i v tomto případě uvedený zákon.Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti.

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 3 300 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 13 900 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Jak požádat o příspěvek na péči

Kompletně celou agendu příspěvku na péči spravuje stejně jako např. u průkazu ZTP Úřad práce ČR. Žádost o tuto dávku proto podáváme na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele. Správní řád nám v odůvodněných případech umožňuje zažádat také o to, aby řízení o příspěvku vedla jiná než místně příslušná pobočka úřadu práce. Jedná se především o situace, kdy se žadatel například dlouhodobě zdržuje mimo správní obvod svého trvalého bydliště. V takovém případě je nutné, aby žadatel nebo jeho zástupce (zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník apod.) podal písemnou žádost o vedení příslušné agendy v požadované krajské pobočce Úřadu práce z důvodu vhodnosti.

Žádost o příspěvek na péči lze podat poštou, osobním předáním na podatelně příslušného úřadu či přímo u konkrétního pracovníka, který může rovnou podávané dokumenty zkontrolovat a poradit v případě nedostatků. Podání můžeme učinit i elektronicky prostřednictvím datové schránky. V tomto případě je však nutné, aby žadatel měl platný elektronický podpis.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena. • Soukromí