Příspěvek na péči

Obecné informace k příspěvku na péči

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat v rozsahu stanoveném zákonem. Prostředky z přiznaného příspěvku na péči jsou určeny na to, aby se dotyčná osoba mohla finančně vypořádat s jinými fyzickými osobami či institucemi, které jí poskytují pomoc. Pro děti lze o příspěvek na péči žádat od jednoho roku věku.

Legislativa řešící danou problematiku:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: zde můžeme nalézt většinu informací týkajících se příspěvku na péči.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: příloha č. 1 uvedené vyhlášky obsahuje kritéria posuzování příspěvku na péči.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: jako u kteréhokoli správního řízení řeší jeho pravidla a průběh i v tomto případě uvedený zákon.Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti. K nim novela zákona od 1.4.2019 stanovuje níže uvedené částky.

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 3 300 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 9 900 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 13 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče) nebo dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
  • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost), pokud neposkytuje osobě pomoc žádné z výše uvedených zařízení a o osobu pečuje jiný poskytovatel pomoci (např. rodič)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 8 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 13 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň, (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče) nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
  • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost), pokud neposkytuje osobě pomoc žádné z výše uvedených zařízení a o osobu pečuje jiný poskytovatel pomoci (např. rodinný příslušník nebo tzv. asistent sociální péče)

Jak požádat o příspěvek na péči

Kompletně celou agendu příspěvku na péči spravuje stejně jako např. u průkazu ZTP Úřad práce ČR. Žádost o tuto dávku proto podáváme na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele. Správní řád nám v odůvodněných případech umožňuje zažádat také o to, aby řízení o příspěvku vedla jiná než místně příslušná pobočka úřadu práce. Jedná se především o situace, kdy se žadatel například dlouhodobě zdržuje mimo správní obvod svého trvalého bydliště. V takovém případě je nutné, aby žadatel nebo jeho zástupce (zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník apod.) podal písemnou žádost o vedení příslušné agendy v požadované krajské pobočce Úřadu práce z důvodu vhodnosti.

Žádost o příspěvek na péči lze podat poštou, osobním předáním na podatelně příslušného úřadu či přímo u konkrétního pracovníka, který může rovnou podávané dokumenty zkontrolovat a poradit v případě nedostatků. Podání můžeme učinit i elektronicky prostřednictvím datové schránky. V tomto případě je však nutné, aby žadatel měl platný elektronický podpis.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.